YAPC::NA 2014 • Orlando, FL

WhoIsStayingWhere

diff v31 - v32

v31: 07/06/14 19:10 - Daniel Sterling (‎HighBit‎)
v32: 16/06/14 15:21 - theFu
--- WhoIsStayingWhere v31
+++ WhoIsStayingWhere v32
@@ -51,7 +51,7 @@
 == [http://www.booking.com/hotel/us/crown-plaza-orlando2.en-us.html|Crowne Plaza Hotel Downtown ★★★★] ==
 
 == [http://www.booking.com/hotel/us/eo-inn-spa.en-us.html|EO Inn & Spa ★★★] ==
-
+            * [user:thefu]
 == [http://www.booking.com/hotel/us/embassy-suites-orlando-downtown.en-us.html|Embassy Suites Orlando - Downtown ★★★★] ==
 
 == [http://www.booking.com/hotel/us/travelodge-orlando-downtown.en-us.html|Travelodge - Orlando Downtown ★★] ==