YAPC::NA 2014 • Orlando, FL

WhoIsStayingWhere

diff v27 - v28

v27: 01/06/14 09:04 - David H. Adler (‎dha‎)
v28: 03/06/14 10:03 - Erik Johansen (‎uniejo‎)
--- WhoIsStayingWhere v27
+++ WhoIsStayingWhere v28
@@ -19,6 +19,7 @@
       *[user:dha]
     * '''29'''
       * [user:autarch]
+      * [user:uniejo]
 
   * '''June 21 –>'''
     * '''26'''