YAPC::NA 2014 • Orlando, FL

WhoIsStayingWhere

diff v26 - v27

v26: 31/05/14 04:56 - R Geoffrey Avery (‎rGeoffrey‎)
v27: 01/06/14 09:04 - David H. Adler (‎dha‎)
--- WhoIsStayingWhere v26
+++ WhoIsStayingWhere v27
@@ -15,6 +15,8 @@
   * '''June 20 –>'''
     * '''24'''
       * [user:5149]
+    *'''28'''
+      *[user:dha]
     * '''29'''
       * [user:autarch]